Lege esparrua

Lege esparrua

  • 204/1994 Foru Dekretua, urriaren 24koa, hiritarrek Nafarroako Foru Komunitateko osasun sistemaren gainean erreklamatu eta iradokizunak egiteko prozedurari buruzkoa.
  • 17/2010 Foru Legea, 45. art., azaroaren 8koa, Nafarroako Foru Komunitatean osasunaren alorrean pertsonek dituzten eskubideei eta betebeharrei buruzkoa, bertan jasotzen baita parte hartzeko eskubidea.
  • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa, zeinaren xedea baita pertsona fisikoak babestea, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, herritarren eskubide digitalak bermatuz, Espainiako Konstituzioaren 18.4 artikuluan ezarritako aginduarekin bat etorriz.
  • 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubideak eta betebeharrak arautzen dituena. Pazienteen, erabiltzaileen eta profesionalen eskubideak eta betebeharrak arautzen ditu, bai eta osasun-zentro eta zerbitzu publiko eta pribatuenak ere, pazientearen autonomiaren eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloan.